İhale İlanı UA-193998289-1
İHALE İLANI İÇİN TIKLAYIN
ARAÇ İLAN
icra
Haber
28 Nisan 2014 - Pazartesi 08:45 Bu haber 2584 kez okundu
 
İhale İlanı
2014 MALİ YILI 2 ALTI AYLIK İHTİYACI OLAN 59 KALEM YAŞ MEYVE SEBZE VE GÜNLÜK TÜKETİM MALZEMELERİ ALIM İŞİ DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Resmi İlanlar Haberi
İhale İlanı

2014 MALİ YILI 2 ALTI AYLIK İHTİYACI OLAN 59 KALEM YAŞ MEYVE SEBZE VE GÜNLÜK TÜKETİM MALZEMELERİ ALIM İŞİ

DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2014 MALİ YILI 2 ALTI AYLIK İHTİYACI OLAN 59 KALEM YAŞ MEYVE SEBZE VE GÜNLÜK TÜKETİM MALZEMELERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/43221

 

1-İdarenin

a) Adresi            

:

BAHÇELİEVLER HASTANE CAD. 21 21640 SİLVAN/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4127115005 - 4127115603

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakirdhs5@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2014 MALİ YILI 2. ALTI AYLIK İHTİYACI OLAN 59 KALEM YAŞ MEYVE SEBZE VE GÜNLÜK TÜKETİM MALZEMELERİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

: Dr.Yusuf AZİZOĞLU Silvan Devlet Hastanesi Ambarı

c) Teslim tarihi

:

HASTANEMİZ AMBAR MEMURU TARAFINDAN İHTİYAÇLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA BİR GÜN ÖNCESİNDEN BİLDİRİLECEK OLUP İSTENİLEN MİKTARDA VE ZAMANDA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bahçelievler Mah. Hastane Cad. No:21 Silvan DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

05.05.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dr.Yusuf AZİZOĞLU Silvan Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr.Yusuf AZİZOĞLU Silvan Devlet Hastanesi Satınalma Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

Kaynak: (Malabadi) - Malabadi Gazetesi Editör: İhsan YILMAZ
Etiketler: 2014, MALİ, YILI, 2, ALTI, AYLIK, İHTİYACI, OLAN, 59, KALEM, YAŞ, MEYVE, SEBZE,
Yorumlar
Haber Yazılımı