12000 LİTRE MOTORİN, 3600 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI UA-193998289-1
İHALE İLANI İÇİN TIKLAYIN
ARAÇ İLAN
icra
Haber
02 Haziran 2014 - Pazartesi 08:18 Bu haber 2534 kez okundu
 
12000 LİTRE MOTORİN, 3600 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI
12000 LİTRE MOTORİN, 3600 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI SİLVAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar Haberi
12000 LİTRE MOTORİN, 3600 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI

12000 LİTRE MOTORİN, 3600 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI

SİLVAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12000 Litre Motorin, 3600 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/58240

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MESCİT MAH GAZİ CADDESİ SİLVAN/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4127112041 - 4127114842

c) Elektronik Posta Adresi

:

silvan@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12000 litre Motorin(euro dizel) 3600 litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 01.07.2014 tarihinde işe başlanır. 31.12.2014 tarihine kadar ihtiyaç halinde Akaryakıt İstasyonundan fiş karşılığı teslim alınacaktır

c) Teslim tarihi

:

ihtiyaç halinde Partiler Halinde idarenin vereceği fiş karşılığında Akaryakıt İstasyonundan Teslim Alınacaktır. zorunluluk olmadıkça hafta içi 08.00-17.00 saatleri arası


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği

b) Tarihi ve saati

:

10.06.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK tarafından verilen bayilik lisansı.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İHALE KONUSU AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN TSE STANDARTI veya TÜPRAŞ SPESİFİKASYONLARINA UYGUNLUK BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

Kaynak: Editör: İhsan YILMAZ
Etiketler: 12000, LİTRE, MOTORİN, 3600, LİTRE, 95, OKTAN, KURŞUNSUZ, BENZİN, ALIMI SİLVA
Yorumlar
Haber Yazılımı